Статут

У скалду са одредбама 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/09), на оснивачкој скупштини „Српско-руски клуб Ужице“, одржаној 05.01.2016. године у Ужицу усвојен је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА „СРПСКО-РУСКИ КЛУБ УЖИЦЕ“

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Чл. 1

Удружење „Српско-руски клуб“ (у даљем тексту Удружење) основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удружење ради остваривања циљева у области неговања и јачања културно-историјске сарадње између Златиборског округа и Руске Федерације. У Удружење се добровољно удружују грађани ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Чл. 2

Овим Статутом утврђују се циљеви и задаци Удружења, права, обавезе и одговорности чланова Удружења као и друга питања од значаја за функционисање Удружења.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Чл. 3

Назив удружења је: „ Српско-руски клуб Ужице “.
Седиште удружења је: Трг Светог Саве 11; 31000 Ужице

Чл. 4

Удружење има статус правног лица и уписано је у регистар који води Агенција за привредне регистре Републике Србије, а за своје обавезе удружење одговара свим средствима којима располаже.

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА И СИМБОЛА
Чл. 5

Удружење има свој печат и штамбиљ.
Печат удружења је округлог облика, пречника 4 cm, са ћилиричним текстом на српском и руском језику: Удружење „Српско-руски клуб Ужице“.
Штамбиљ је четвртастог облика, величине 5X3 cm, са текстом као на печату и ознаком броја и датума.
Знак, логотип и друге симболе удружења одређује Управни одбор удружења.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Чл. 6

Циљеви Удружења су: афирмација и неговање културних, историјских, привредних и духовних видова сарадње између Златиборског округа и Руске Федерације, имајући у виду културно-историјску целовитост српског и руског народа у историјском континуитету, као и везе града Ужица и Русије у привредом, културном и историјском погледу.
Чл. 7
Ради остваривања својих циљева Удружење ће нарочито:
-системски радити на међусобној сарадњи града Ужица и Руске Федерације, путем учења језика, развијањем културних, историјских и духовних веза као и одржавањем разноврсних манифестација ;
-организовати, самостално или у сарадњи са другим организацијама, предавања, трибине, округле столове, изложбе, курсеве руског језика, пројекције филмова и друге облике манифестација, у циљу реализације основних циљева Удружења;
– предузимати активности у правцу побољшања међусобног информисања и подстицања културно-привредне сарадње између Златиборског округа и Русије;
-у свом раду ће се борити против свих видова расне, националне и вреске мржње и искључивости.

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Чл. 8

У чланство Удружења може ступити свако ко испуњава услове предвиђене законом и ко прихвата статут и програм Удружења, на основу приступнице.
Удружње може имати почасне чланове, о чему одлуку доноси Управни одбор.
Удружење води евиденцију о својим члановима.

Чл. 9

Чланство у Удружењу престаје иступањем, искључењем или смрћу члана.
Из Удружења се може искључити члан који не врши дужности предвиђене статутом, који делује супротно циљевима удружења, или ако се стекну законске сметње за чланство у Удружењу.
Одлуку о искључивању доноси Управни одбор, на предлог предсеника, Управног одбора или најмање 10 чланова Удружења.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА
Чл. 10

Чланови удружења имају право да:
-учествују у раду удружења, његових органа и секција;
-да бирају и буду бирани у органе удружења;
-да буду информисани о активностима удружења;
-да покрећу иницијативе за рад удружења, његових органа и служби, као и да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа удружења и да о заузетим ставовима органа удружења буду обавештени.

Чл. 11

Чланови удружења су дужни:
-да се залажу за остваривање циљева и задатака удружења;
-да спроводе одлуке органа удружења;
-да чувају и подижу углед и пропагирају рад удружења;
-да плаћају чланарину.

ОРГАНИЗОВАЊЕ

Чл. 12

Ради остваривања циљева и спровођења задатака, удружење организује своју активност у седам савета:
-савет за културу
-савет за језик
-савет за историју
-савет за привреду
-савет за веру
-савет за туризам
-савет за маркетинг

Одлуку о формирању савета доноси Управни одбор, а саветом руководи председник савета и одбор савета.
Број чланова савета утврђује Управни одбор.
Мандат председника и одбора савета трају 4 године.
Савет делују у оквиру програмске оријентације, планова и програма рада удружења.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Чл. 13

Органи Удружења су:
-Председник
-Скупштина
-Управни одбор
-Надзорни одбор
-Савети

1.Предсеник Удружења

Чл. 14

Председник Удружења у оквиру својих овлашћења обавља следеће послове:
-предлаже скупштини и Управном одбору удружења план и програм;
-потписује и закључује уговоре, споразуме и друге акте који се односе на пословање удружења;
-представља и заступа удружење пред надлежним органима;
-подноси скупштини извештај о раду;
-спроводи конкретне активности у оквиру међународне сарадње удружења;
-обавља и друге послове предиђене статутом, законом и програмом удружења.

Чл. 15

2.Скупштина
Скупштина је највиши орган Удружења и њу чине сви чланови Удружења.
Скупштином преседава председник Удружења, или, уколико он није у могућности подпредседник.
Записник са Скупштине потписује председавајући и записничар.

Скупштина:
-доноси план и програм рада;
-усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
-усваја друге опште акте Удружења;
-бира и разрешва чланове Управног и Надзорног одбора Удружења;
-разматра и усваја финансијски план и извештај;
-одлучује о удруживању у савез и друге асоцијације у земљи и иностранству;
-обавља и друге планове одређене законом и статутом удружења;
-одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.

Чл. 16

Скупштина се одржава најмање једанпут годишње као годишња скупштина, а по потреби могу се заказивати и ванредне седнице скупштине.
Седнице скупштине сазива Управни одбор.
Управни одбор је дужан да сазове скупштину и на захтев Надзорног одбора или на иницијативу најмање једне трећине чланства. Иницијатива се, са подписима подносиоца, подноси Управном одбору у писаном облику.

Чл. 17

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује најмање једна половина чланова Удружења.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова док је за одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна двотрећинска већина гласова присутних чланова.

2.Управни одбор
Чл. 18

Управни одбор је извршни орган удружења који се стара о спровођењу циљева удружења који су уређени статутом.
Управни одбор има 7 чланова која бира и опозива скупштина.
Управни одбор из својих редова бира председника, заменика председника и секретара за шта сагласност даје Скупштина.
Председник Управног одбора, који је уједно и председник Удружења, заступа Удружење у правном промету и има дужности финансијског налогодавца.
Заменик председник је овлашћен, у одсутности председника, да заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Секретар Управног одбора (који се одређује из састава одбора), обавља аминистративне и техничке послове за Удружење, и одржава комуникацију, уз одобрење председника, са органима локалне самоуправе, установама и другим удружењима.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор:
-Утврђује план и програм рада и доставља их скупштини на усвајање;
-Утврђује предлог статута и других општих аката које доноси скупштина;
-Подноси скупштини годишњи извештај о раду;
-Доноси финансијски план и усваја завршни рачун удружења;
-Управља имовином удружења;
-Одлучује о висни чланарине;
-Бира чланове служби;
-Бира и овлашћује заступнике удружења;
-Доноси општа акта и одлуке о раду и образовању савета удружења;
-Спроводи одлуке и закључке скупштине које му се дају у надлежност;
-Координира, прати и усмерава рад савета удружења;
-Одобрава и усваја одлуке савета удружења;
-Доноси конкретне одлуке о располагању средствима удружења, на основу финансијског плана удружења;
-Иницира нове акције и форме рада удружења;
-Припрема Седнице скупштине удружења;
-Стара се о уредном вођењу финансисјког пословања, евиденције чланства и административно-техничких послова удружења

Чл. 19

Управни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Седнице Управног одбора сазивају се по потреби.
Седнице управног одбора сазива председник или заменик председника управног одбора самостално или на предлог председника удружења или надзорног одбора.
Управни одбор из редова својих чланова бира председника, заменика председника, секретара и благајника Управног одбора.
Заменик председника Управног одбора у свему замењује председника када је овај спречен да врши функције.
Управни одбор може да одржи седнице када је присутно више од половине чланова.
Управни одбор одлуке доноси већином гласова чланова присутних на седници.

3. Надзорни одбор
Чл. 20

Надзорни одбор има 3 члана, председника и два члана, ван састава Управног одбора, а бира их и опозива скупштина удружења.
Надзорни одбор контролише материјално финансијко пословање удружења и врши надзор над законитом применом одредаба овог статута и других општих аката удружења.
Пуноважне одлуке надзорни одбор доноси ако седници присуствује више од половине њгових чланова, већином гласова од укупног броја.

Чл. 21

Мандат чланова Управног одбора и Надзорног одбора траје 4 године са могућношћу поновног узастопног избора.

ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА
Чл. 22

Удружење има једно или више лица овлашћених за заступање удружења (у даљем тексту: заступник удружења).
Заступника удружења бира и поставља Управни одбор, а може бити одређено само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.
Заступник удружења дужан је да се придржава овлашћења одређених статутом и одлуком надлежног органа удружења.

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Чл. 23

Рад удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства о раду и активностима удружења, непосредно или путем интернет публикације, односно путем саопштења за јавност преко медија или на други примерен начин.
Годишњи извештај о активностима удружења подноси се члановимана на седници скупштине удружења.

Чл. 24

Информисање о раду удружења, контакти и информације за средства информисања у надлежности су председника, замнеика председника и секретара Управног одбора или другог овлашћеног лица.

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА
Чл. 25

Удружење прибавља средства за рад из следећих извора:
1. Од чланарина својих чланова;
2. Од добровољних донација, прилога и поклона, дотација државних органа и других институција у земљи и ностраству;
3. Од поклоњених непокретности и права дародаваца;
4. Из других средстава одређених законом.
Удружење изворе средстава и финансијко пословање чини доступним јавности подношењем извештаја о финансијком пословању органима удружења и другим надлежним органима.

Чл. 26

Средства удружења као и све промене евидентирају се у књиговодству удружења, а новчана средства налазе се на рачуну удружења код пословне Банке у месту где је седиште удружења.
Секретар Удружења одговоран је за закониту употребу средства удружења односно за средства од непосредног обављања друштвене делатности удружења из чл. 25 овог статута и наредбодавац је за исплату средстава.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
Чл. 27

Ради што потпунијег и ефикаснијег остваривања циљева и задатака, утврђених овима Статутом, Удружење може да обавља као споредне делатности одређену привреду или другу делатност у складу са Законом и овим Статутом и то:
-Издавање књига, брошура и других публикација;
-Остала издавачка делатност;
-Уметничко или књижевно стваралаштво и сценска уметност;
-Образовање одраслих и омладине и остало образовање на другом месту напоменуто (стицање посебних знања и вештина, учења језика и друго);
-Делатност агенција и помоћ туристима;
-Услуге рекламе и пропаганде (маркетинг);
-Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења.

Управни одбор одлуком утврђује план, програм и конкретне споредне делатности удружења.
За обављање привредне делатности потребно је донети одлуку и исту регистровати код надлежног органа.

ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА
Чл. 28

Стручна, административно-техничке и друге послове на плану информисања, евиденције чланства и финансијког пословања, обављање пропаганде, маркетинга, спонзорства и других делатности удружења врше непосредено поједини чланови удружења добровољно или запослени радници.
За наведене послове може се образовати посебна служба или се послови могу поверити служби друге организације-сервиса, о чему одлуку доноси Управни одбор. Ако се ови послови обављају од стране појединих стручних лица уговор закључује секретар и то према финансијском плану за текућу годину.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Чл. 29

Удружење остварује сарадњу са организацијама, скупштинама и институцијама, односно органима који изражавају спремност на сарадњу.
Удружење нарочиту сарадњу остварује са:
-Руским домом у Београду, уз чију сагласност и подршку је основан;
-Амбасадом Руске Федерације у Републици Србији;
-Канцеларијом за сарадњу са Руском Федерацијом у Ужицу;
-Градом Ужицем, односно, органима локалне самоуправе града Ужица;
-Установама културе града Ужица.
Удружење остварује сарадњу и са привредним организацијама и другим субјектима и са њима може закључити уговоре о сарадњи.
Удружење се може удруживати у савезе са другим организацијама и удружењима ради заједничког остваривања циљева и задатака.
Удружење се може учлањавати у сродне међународне организације и удружења одлуком Скупштине или сарађивати са њима у складу са програмском орјентацијом удружења.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Чл. 30

Управни одбор удружења доноси одлуке о додели признања, захвалница и награда Удружења.

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Чл. 31

Удружење престаје са радом ако више није у могућности да испуњава циљеве и задатке предвиђене овим статутом о чему одлуку доноси Скупштина удружења двотрећинском већином гласова.
У случају престанка рада удружења сва његова имовина се преноси Црвеном крсту Србије.
Удружење је дужно да обавести о престанку рада надлежне органе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Чл. 32

Статут ступа на снагу даном његовог доношења, а примењиваће се од дана уписа у регистар Агенције за привредне регистре.

Чл. 33

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/09), као и општим актима удружења донетим у складу са овим Статутом.