УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Untitled - Copy (Large)

Органи Српско-руског клуба према Статуту, усвојеном на Оснивачкој скупштини, су:

 1. Председник
 2. Скупштина
 3. Управни одбор
 4. Надзорни одбор
 5. Савети

1. Предсеник 

Немања Спаловић, председник

Немања Спаловић, председник

Председник Српско-руског клуба представља и заступа Српско-руски клуб пред надлежним органима. Он предлаже скупштини и Управном одбору Српско-руског клуба план и програм, а по Статуту је овлашћен да потписује и закључује уговоре, споразуме и друге акте који се односе на пословање Српско-руског клуба.

Председник подноси Скупштини извештај о раду Српско-руског клуба и спроводи конкретне активности у оквиру међународне сарадње Српско-руског клуба.

Председник самоиницијативно или на предлог Управног одбора или савета може донети одлуку о додели Захвалница члановима Српско-руског клуба или појединцима, установама или институцијама које су оствариле добру сарадњу са Српско-руским клубом и допринеле његовом раду.

Председник обавља и друге послове предиђене Статутом, законом и програмом Српско-руског клуба.

2. Скупштина

Скупштина је највиши орган Српско-руског клуба и њу чине сви чланови клуба. Скупштином преседава председник Српско-руског клуба, или, уколико он није у могућности подпредседник. Записник са Скупштине потписује председавајући и записничар.

Чланови Српско-руског клуба

Чланови Српско-руског клуба

Скупштина:

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Српско-руског клуба;
 • бира и разрешва чланове Управног и Надзорног одбора Српско-руског клуба;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о удруживању у савез и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 • обавља и друге планове одређене законом и статутом Српско-руског клуба;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Српско-руског клуба.

Скупштина се одржава најмање једанпут годишње као годишња скупштина, а по потреби могу се заказивати и ванредне седнице скупштине. Седнице скупштине сазива Управни одбор. Управни одбор је дужан да сазове скупштину и на захтев Надзорног одбора или на иницијативу најмање једне трећине чланства. Иницијатива се, са подписима подносиоца, подноси Управном одбору у писаном облику. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова док је за одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна двотрећинска већина гласова присутних чланова.

3. Управни одбор

Управни одбор је извршни орган Српско-руског клуба који се стара о спровођењу циљева удружења који су уређени статутом. Управни одбор има 11 чланова која бира и опозива скупштина. Управни одбор из својих редова бира председника, заменика председника и секретара. Председник Управног одбора, који је уједно и председник Српско-руског клуба, заступа Српско-руски клуб у правном промету и има дужности финансијског налогодавца.

Заменик председник је овлашћен, у одсутности председника, да заступа Српско-руски клуб и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Секретар Управног одбора (који се одређује из састава одбора), обавља аминистративне и техничке послове за Српско-руски клуб, и одржава комуникацију, уз одобрење председника, са органима локалне самоуправе, установама и другим удружењима. Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор:

 • Утврђује план и програм рада и доставља их скупштини на усвајање;
 • Утврђује предлог статута и других општих аката које доноси скупштина;
 • Подноси скупштини годишњи извештај о раду;
 • Доноси финансијски план и усваја завршни рачун удружења;
 • Управља имовином удружења;
 • Одлучује о висни чланарине;
 • Бира чланове служби;
 • Бира и овлашћује заступнике удружења;
 • Доноси општа акта и одлуке о раду и образовању савета удружења;
 • Спроводи одлуке и закључке скупштине које му се дају у надлежност;
 • Координира, прати и усмерава рад савета удружења;
 • Одобрава и усваја одлуке савета удружења;
 • Доноси конкретне одлуке о располагању средствима удружења, на основу финансијског плана удружења;
 • Иницира нове акције и форме рада удружења;
 • Припрема Седнице скупштине удружења;
 • Стара се о уредном вођењу финансисјког пословања, евиденције чланства и административно-техничких послова удружења

Управни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Седнице Управног одбора сазивају се по потреби. Седнице управног одбора сазива председник или заменик председника управног одбора самостално или на предлог председника или надзорног одбора. Управни одбор из редова својих чланова бира председника, заменика председника, секретара и благајника Управног одбора. Заменик председника Управног одбора у свему замењује председника када је овај спречен да врши функције. Управни одбор може да одржи седнице када је присутно више од половине чланова. Управни одбор одлуке доноси већином гласова чланова присутних на седници.

3. Надзорни одбор

Надзорни одбор има 3 члана: председника и два члана, ван састава Управног одбора, а бира их и опозива скупштина удружења. Надзорни одбор контролише материјално финансијко пословање удружења и врши надзор над законитом применом одредаба овог статута и других општих аката удружења. Пуноважне одлуке надзорни одбор доноси ако седници присуствује више од половине њгових чланова, већином гласова од укупног броја.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године са могућношћу поновног узастопног избора.

4. Савети

Ради остваривања циљева и спровођења задатака, Српско-руски клуб организује своју активност у седам савета:

 1. савет за културу
 2. савет за језик
 3. савет за историју
 4. савет за привреду
 5. савет за веру
 6. савет за туризам
 7. савет за маркетинг

Савете Српско-руског клуба чине председник савета и чланови савета изабрани из редова чланства Српско-руског клуба.

Председника Савета бира Управни одбор Српско-руског клуба већином гласова чланова Управног одбора.

Савета имају право:

 • да одржавају своје састанке у канцеларији клуба;
 • да планирају и организују манифестације из домена којим се бави савети;
 • да преко председника савета дају савете и мишљења Управном одбору Српско–руског клуба;
 • предлажу чланове савета за добијање Захвалница за њихов труд и раду у саветима;

Савети су дужни да дају годишњи извештај о своме раду Управном одбору Српско-руског клуба. Извештај Управном одбору подноси председник савета.